โครงการวิจัย “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์เพื่อยกร่างโครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการวิจัยและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ ดังนี้1) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) บรรยายพิเศษ เรื่องมุมมองด้านกฎหมายต่อการทำแท้ง2) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (กรรมการแพทยสภา) บรรยายพิเศษ เรื่องมุมมองด้านบุคลากรทางการแพทย์ต่อการทำแท้งผิดกฏหมายการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างรูปแบบการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การทำแท้งผิดกฎหมายในกลุ่มวัยรุ่น ของเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 145 คน ประกอบด้วย 15 องค์กร 28 สถาบัน ดังนี้1) กรรมการแพทยสภา2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนิติกร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ3) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี4) นักวิชาการจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร5) ศูนย์เยาวชนเขตหลักสี่6) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตหลักสี่7) ประธานชุมชน ของเขตหลักสี่ จำนวน 77 ชุมชน😎 สูติแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล จาก รร.พยาบาลเขตหลักสี่และพื้นที่ ใกล้เคียงจำนวน 5 โรงพยาบาล9) ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร10) ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เขตหลักสี่ จำนวน 10 สถาบัน11) ผู้แทนจากผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล ทุ่งสองห้องเขตหลักสี่12) ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล13) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย14) สมาคมส่งเสริมสตรีแห่งประเทศไทย (บ้านพักฉุกเฉิน)15) เยาวชนวัยรุ่นช่วงอายุ 13-19 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร