คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สมัครเรียนคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพทางการแพทย์

โดยมีความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ Monash University ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ มุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการบริการทางการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการ ทางด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านอัลตราซาวด์ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอันดีงาม ตามแนวทาง “ครูผู้สร้าง”เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนั้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

โรงเรียนรังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือแพทย์ หรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขารังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

เป็นหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยา โภชนาการ เป็นต้น ในส่วนการฝึกภาคปฏิบัติจะเริ่มฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องฝึกงานทั้งในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ และทีมกีฬาอาชีพ เช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานจิตอาสาเพื่อชุมชนในระหว่างการศึกษาอีกด้วย

โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

“นักฉุกเฉินการแพทย์มืออาชีพ เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือสังคม” ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะด้านฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตินั้นได้รับการผดุงชีวิตรวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพในงานฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงและความสูญเสียของผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงมือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีความทันสมัยเข้ากับบริบทของประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การวิจัย ช่วยเหลือ และการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี)

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าของการบริหารจัดการงานสถานพยาบาล ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านบริหารจัดการงานสถาพยาบาลที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลบ้านหลวง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จังหวัดน่าน

ประกาศล่าสุดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑)

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม