คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สมัครเรียนคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพทางการแพทย์

โดยมีความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ Monash University ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ มุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการบริการทางการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการ ทางด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านอัลตราซาวด์ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอันดีงาม ตามแนวทาง “ครูผู้สร้าง”เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนั้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

โรงเรียนรังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือแพทย์ หรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขารังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

เป็นหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยา โภชนาการ เป็นต้น ในส่วนการฝึกภาคปฏิบัติจะเริ่มฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องฝึกงานทั้งในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ และทีมกีฬาอาชีพ เช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานจิตอาสาเพื่อชุมชนในระหว่างการศึกษาอีกด้วย

โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

“นักฉุกเฉินการแพทย์มืออาชีพ เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือสังคม” ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะด้านฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตินั้นได้รับการผดุงชีวิตรวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพในงานฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงและความสูญเสียของผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงมือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีความทันสมัยเข้ากับบริบทของประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การวิจัย ช่วยเหลือ และการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี)

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าของการบริหารจัดการงานสถานพยาบาล ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านบริหารจัดการงานสถาพยาบาลที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลบ้านหลวง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จังหวัดน่าน

ประกาศล่าสุดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 4 การรับตรงแบบอิสระ (Direct Admission) โครงการจุฬาภรณ์-EEC (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 4 การรับตรงแบบอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on
อ่านเพิ่มเติม