คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สมัครหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นการปฏิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกวัย ทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล และประสบการณ์ บนพื้นฐานของการดูแลคนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร ในการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชน การให้คำปรึกษา การเสริมสร้างพลังเพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนสามารถดูแลตนเองและพึ่งพากันเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะเจ็บป่วยและข้อจำกัดได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด การสร้างความเป็นธรรมในการบริการสุขภาพ และยึดหลักเศรษฐกิจและสุขภาพพอเพียง

ประกาศล่าสุดคณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๑ Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม