สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วยPortfolio) จำนวน 50 คน
รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบโควตา) จำนวน 25 คน
รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Admission) จำนวน 5 คน
รอบที่ 4 รับตรงแบบอิสระ จำนวนพิจารณาตามความเหมาะสม

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัทภาพการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล – จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน

รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 12 คน
รอบที่ 2 โควตา จำนวน 8 คน
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission1 จำนวน 10 คน