วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
Be Excellent for Lives
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการ
มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เพื่อสร้างปัญญา และผู้นำทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
University of Opportunity to Deliver Wisdom and Create Leaders in Science and Technology

พันธกิจ

การศึกษา

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุข

การวิจัย

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

การบริการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ

ส่งเสริมคุณธรรม

สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่วยเหลือสังคม

สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

วัฒนธรรมองค์กร

ภายใต้พระนาม CHULABHORN อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ

C
Commitment มุ่งมั่นพากเพียร ไม่เลือกงาน
H
Honesty ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
U
Unity สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง
L
Loyalty มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
A
Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้
B
Benevolence เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ
H
Happiness นำพาความสุข พอเพียง พอใจ
O
Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง
R
Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ and Innovation ต่อการพัฒนาสังคม
N
Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

ค่านิยม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
P
Public Consciousness จิตสำนึกสาธารณะ
C
Collaboration ร่วมมือทำงาน
C
Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่
M
Morality and Transparency มีคุณธรรมและโปร่งใส
S
Synergy รวมใจประสานพลัง