วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
Be Excellent for Lives
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการ
มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เพื่อสร้างปัญญา และผู้นำทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
University of Opportunity to Deliver Wisdom and Create Leaders in Science and Technology

พันธกิจ

การศึกษา

จัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข

การวิจัย

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

การบริการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ

ส่งเสริมคุณธรรม

สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่วยเหลือสังคม

สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

วัฒนธรรมองค์กร

ภายใต้พระนาม CHULABHORN อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ

C
Commitment มุ่งมั่นพากเพียร ไม่เลือกงาน
H
Honesty ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
U
Unity สามัคคี มีวืนัย เปิดใจกว้าง
L
Loyalty มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
A
Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้
B
Benevolence เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ
H
Happiness นำพาความสุข พอเพียง พอใจ
O
Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง
R
Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ and Innovation ต่อการพัฒนาสังคม
N
Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

ค่านิยม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
P
Public Consciousness จิตสำนึกสาธารณะ
C
Collaboration ร่วมมือทำงาน
C
Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่
M
Morality and Transparency มีคุณธรรมและโปร่งใส
S
Synergy รวมใจประสานพลัง