วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
Be Excellent for Lives
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เพื่อสร้างปัญญา และผู้นำทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

พันธกิจ

การศึกษา

จัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข

การวิจัย

จัดทำวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

การบริการ

ให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

ส่งเสริมคุณธรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมหลัก

ภายใต้พระนาม CHULABHORN อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่สำคัญ
C
Commitment มุ่งมั่น
H
Honesty ซื่อสัตย์
U
Unity สามัคคี
L
Loyalty มีศรัทธา
A
Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
B
Benevolence เมตตากรุณา
H
Happiness นำพาความสุข
O
Opportunity ได้รับโอกาส
R
Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
N
Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ