รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข