รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานประกันและประเมินค่ารักษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการด้านประกัน