ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกิยรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดน่าน นำบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัด “โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อสนองพระราโชวาทของพระองค์ท่านในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ รวมไปถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมโครงการ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ น่าน สนับสนุนกำลังพลร่วมปลูกต้นไม้ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวที่ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และเจ้าหน้าที่ สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ทำการปลูก และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน กรมประมงจังหวัดน่าน ที่ได้สนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน ๙,๙๙๙ ตัว เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป