ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์กับ MONASH UNIVERSITY สู่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอัลตราซาวด์ เปิดวิสัยทัศน์สร้างมุมมองความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ

ด้วยโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมมือที่ดีในการจัดทำหลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ร่วมกับ Monash University (มหาวิทยาลัยโมแนช) ประเทศออสเตรเลีย โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ มุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล อันจะส่งผลให้สามารถแบ่งเบาภาระงานของรังสีแพทย์ ตอบสนองต่อความต้องการในการเข้ารับบริการอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย
จากความร่วมมืออันดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาที่มีอย่างต่อเนื่องเสมอมา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับสากล ทำให้โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความพร้อมในการผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฏ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เกิดจากคณะทำงานด้านการศึกษาฯ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยโมแนชมีความโดดเด่นด้านคุณภาพทางการศึกษา ทั้งสาขาด้านการแพทย์ สาขาวิศวกรรม และอื่นๆ ทั้งนี้หลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์นี้ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เริ่มจัดตั้งขึ้น แรกเริ่มต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น จากความร่วมมือทางวิชาการและร่วมจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ ทางมหาวิทยาลัยโมแนชได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมช่วยวางรากฐานหลักสูตรทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น จากความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของหลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการวางแผนงานในการจัดส่งคณาจารย์ นักศึกษาไปศึกษาต่อรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยโมแนชอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโมแนชเอง ต้องการสร้างความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกด้าน ทั้งทางด้านนักรังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โดยปีนี้นับเป็นปีที่ ๒ ที่มหาวิทยาลัยโมแนช ได้ส่งนักศึกษาสาขา Medical Imaging เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันฯ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาดูงานด้านอัลตราซาวด์ รังสีวินิจฉัย X-ray คอมพิวเตอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ผลจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ เป็นการสร้างความตระหนักรู้เปิดวิสัยทัศน์ สร้างแนวคิด การสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นด้วย โดยในปีนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโมแนช เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นเวลา ๓ สัปดาห์”
Miss Sabrina Lewicki, Bachelor of Medical Imaging, Monash University นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวออสเตรเลีย กล่าวว่า เธอมีความสนใจในเรื่องรังสีเทคนิคและอัลตราซาวด์ จากการเดินทางเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งนี้ เธอได้รับประสบการณ์ที่ดีจากอาจารย์โดยมาจากการเรียนการสอนและการให้ทำแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป ได้รู้จักเพื่อนๆในห้องเรียนที่เป็นนักศึกษาจากประเทศไทย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนๆ รวมถึงผู้คนรอบตัวสิ่งเหล่านี้ช่วยให้มุมมองของเธอเปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น เมื่อกลับไปที่ Monash แล้วคิดว่าจะนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานโรงพยาบาลต่อไป