พระโอวาท ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่นักศึกษาใหม่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๓ คน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

พระโอวาท ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่นักศึกษาใหม่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๓ คน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

พระโอวาท
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น นับเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งจากเทคโนโลยีและการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไข วิกฤตปัญหาต่าง ๆ


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะการวิจัย และปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์สุขให้มวลมนุษยชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการทำความดี ที่พระราชทานไว้ว่า “การทำความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี”
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้ สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติ ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดี มีเมตตาและสามัคคี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า สร้างความมั่งคงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔