ประวัติวิทยาลัย

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยพระปณิธานและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบทที่ห่างไกล ทรงเห็นความจำเป็นว่าควรมีการผลิตและสร้างบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน ในปีพุทธศักราช 2558 ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งขนาด 100 เตียง เป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร ขนาด 400 เตียง ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคนอกเหนือไปจากโรคมะเร็ง

พร้อมทั้งจัดตั้ง “สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ภายใต้สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนผลิตแพทย์ สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลนให้มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2559 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงก่อตั้งขึ้น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับการดำเนินการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ในกำกับของรัฐที่ทรงพระราชทานนามว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.2560 เป็นปีการศึกษาแรก

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างบัณฑิตแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิคที่มีทักษะทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนงานด้านการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้กับประเทศ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย 4 คณะ และ 1 สำนักวิชา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และสำนักวิชาการคลินิกชั้นสูง