ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน เพื่อคัดเลือกหน่วยงานจำนวน ๓ ระดับ ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทานโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญกำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรสาธารณสุขอื่นได้ปฏิบัติตาม

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน เพื่อคัดเลือกหน่วยงานจำนวน ๓ ระดับ ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทานโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้แก่ ระดับโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป ระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทละ ๑ หน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC ๓๒๓ ชั้น ๓ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และห้องประชุม ๖๗๐๑ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒. ระดับโรงพยาบาลชุมชน คือ โรงพยาบาลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานและการประกาศเกียรติคุณต่อไป