ประกาศ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด