ประกาศ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ ๓ โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕