ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
5 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชานวัตกรรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ Direct Admission
2 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ Direct Admissin
30 พ.ค. 2567
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567
30 พ.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2567
29 พ.ค. 2567
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 3 การรับแบบ Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2567
28 พ.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 3 Admission โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
27 พ.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567
9 พ.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 โควตา (Quota) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
9 พ.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์กาารแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Quota)
1 2 3 15