โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
13 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ Direct Admission
8 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Admission)
5 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชานวัตกรรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ Direct Admission
2 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ Direct Admissin
27 พ.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567
9 พ.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์กาารแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Quota)
29 เม.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Quota)
19 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567
13 ก.พ. 2567
ประกาศ รายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วย Portfolio)
1 2