โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
19 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567
13 ก.พ. 2567
ประกาศ รายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วย Portfolio)
1 ก.พ. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 TACAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วย Portfolio)
15 ม.ค. 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
27 ต.ค. 2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗