คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
19 ก.พ. 2564
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ปีการศึกษา 2564
5 ม.ค. 2564
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ รับด้วย Portfolio)
23 มิ.ย. 2563
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รุ่นปีการศึกษา 2562 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
27 พ.ค. 2563
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รุ่นปีการศึกษา 2562 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
1 3 4