ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการเพชรจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖