ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ สังกัด งานจัดหาและบริหารเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์