ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รุ่นปีการศึกษา 2562 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

23062020144946-0001