ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
และครั้งที่ 6/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ และประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้