นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11 พฤษภาคม 2565 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคารสโมสร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาน้อมนำพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่กล่าวว่า “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเมตตา ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่เป็นเลิศ ให้ทุกคนได้ช่วยกันทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาท ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา โดยมีการมอบหมวกพร้อมขีด ถือเป็นพิธีที่สำคัญ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาล ผู้สวมใส่หมวกพร้อมขีดเป็นสัญลักษณ์ว่า ผู้ที่ใส่นั้นเป็นบุคคลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาล และพร้อมที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วย มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยและประชาชนทุกช่วงวัย เห็นคุณค่าแห่งวิชาชีพและสถาบัน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ


พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแสดงกตเวทิตาคุณที่ได้รับทุนพระราชทานตลอดหลักสูตรจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ก่อกำเนิดด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผสกนิกร ได้รับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข ซึ่งหมายถึงการมีความรู้และสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และนวัตกรรมทางสุขภาพด้วยกระบวนการวิจัย มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สร้างความสุขให้กับประชาชนและสังคมและมีความสุขในการเป็นผู้ให้
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี มีการเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพ

การศึกษาภาคปฏิบัติครอบคลุมทั้งการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล และการปฏิบัติในชุมชน คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีประสบการณ์ในการพยาบาลเฉพาะสาขา มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ จึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะสามารถให้การพยาบาลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยความปลอดภัย