โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตสาธารณะ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 การรับแบบ Quota (โครงการผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 2567

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ชื่อย่อ : วท.บ.
(นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตสาธารณะ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  • มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี
  • มีทักษะการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ เป็นผู้นำและผู้ตาม และมีความยึดมั่นผูกพันกับองค์กร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) บุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
3) นวัตกรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
4) บุคลากรทางด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา
5) เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้านการแพทย์ เช่น บริษัทยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางการแพทย์

จุดเด่นของหลักสูตร

1) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและวางระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการและการประกอบธุรกิจ

2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกลไกสนับสนุนในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3) เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนคล้าย Pre-Medical School สามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

4) เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ จะมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทำให้บัณฑิตสามารถร่วมสร้างหรือสนับสนุนนวัตกรรมและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีศักยภาพที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นได้

5) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจและดึงดูดผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้าน การวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จึงจัดว่าเป็นหลักสูตรและสาขาที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตทำงานได้หลากหลาย
อีกทั้งยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) เป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

2) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

3) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร และพิจารณาจากคะแนนเอกสารการสมัคร คะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะประมวลผลคะแนนรวมจากมาก ไปหาน้อย โดยมีองค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก ดังตารางนี้

รอบการรับสมัครแฟ้มสะสมงานTGATA-levelสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1502030
รอบที่ 2206030
รอบที่ 3206030

ปีการศึกษา 2567
รับนักศึกษา จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 3 รอบ

รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์
(การรับด้วยแฟ้ม Portfolio)       
จำนวน   5  คน

รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567
สมัครออนไลน์ >> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์
(การรับแบบโควตา Quota)
จํานวน  20 คน

รับสมัคร วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567          
สมัครออนไลน์ >> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์
(การรับแบบ Admission)       
จำนวน   5  คน

รับสมัคร วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567          
สมัครออนไลน์ >> https://www.mytcas.com

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร

โทร. 02-576-6000 ต่อ 8244 และ 8245
(ในวันและเวลาราชการ)