คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานทางวิชาการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่มีหน้าที่พันธกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คือ ผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เติมเต็มบุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ

ปรัชญา

“สร้าง ครูผู้สร้าง”
“เติมเต็ม บุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ”
“พัฒนา ทุนทางปัญญาและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์”
“ก่อเกิด บ้านแห่งการเรียนรู้ชั่วชีวิต”

วิสัยทัศน์

เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากร องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขในลักษณะบูรณาการ/สหวิทยาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศวิชาการการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงสาธารณประโยชน์
  • ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพและการสร้างทุนทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  • จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้บุคลากร/ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้และคำนึงถึง/ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างองค์ความรู้และทำความเข้าในวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสืบสานพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัย

ที่มาของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ในปีการศึกษา 2560 และวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้จัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ตามมาตรฐานสากล และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และในปีการศึกษา 2561 ได้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 มีมติให้จัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และต่อมาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้มีคำสั่งที่ 280/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง”ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้มีการออกประกาศดังกล่าวเพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยสาระสำคัญคือโอนโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพมาสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมทั้งจัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคและโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพขึ้นเพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพตามลำดับ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง“ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน” (Diagnostic Imaging and Image – guided Therapy Center for the People) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกหน่วยงานหนึ่ง

วันที่ 17 มกราคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศ เรื่อง ปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5) จัดตั้ง “โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์” ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะ

วันที่ 21 เมษายน 2563 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 มีมติเห็นชอบ “โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)” จัดตั้ง “โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล” ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดและปรับเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์”เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์”

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง“โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)”ตามนัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง “โครงสร้างการบริหารงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยให้ยกเลิกประกาศเรื่องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3) เรื่องปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4) และเรื่องปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง“โครงสร้างการบริหารงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)”  โดยแก้ไขโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่านวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสาระสำคัญคือ ย้าย  “ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน” ไปเป็นศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ ภายใต้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเป็นหน่วยงานทางวิชาการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่มีหน้าที่/พันธกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คือ ผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เติมเต็มบุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ

การเรียนการสอนที่สำคัญ

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพทางการแพทย์

โรงเรียนรังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี)

สารจากคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ