คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีเป้าหมายในการผลิตพยาบาลที่ เก่งและดี เก่งคือต้องเก่งด้านการวิจัย เพราะสถาบันแห่งนี้ เริ่มต้นจากการเป็นสถาบันวิจัย เราจึงปลูกฝังบัณฑิตพยาบาลให้แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพ และดี คือมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวม ให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนด้วยความมุ่งมั่น

ปณิธาน

มุ่งมั่นผลิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพ ที่มีความรอบรู้ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับชาติ และนานาชาติ  สามารถผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ที่มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในสาขาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพของประเทศ มีผลงานที่สามารถชี้นำสังคมในด้านสุขภาพ

พันธกิจ

  • ผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
  • สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพที่สามารถชี้นำสังคมได้
  • ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ และเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในสาขาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพของประเทศ
  • บริหารจัดการให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
  • บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ที่มาของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ก่อกำเนิดด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งได้ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้ทรงกำหนดนโยบายให้ขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้สามารถช่วยดูแลประชาชนได้กว้างขวางขึ้น โดยได้ทรงกำหนดส่วนที่ขยายใหม่ให้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 เมื่อมีโรงพยาบาลแล้ว พระองค์ท่านเล็งเห็นว่า จำเป็นต้องมีบุคลากรสุขภาพ เพื่อรองรับการดำเนินการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงกำหนดจัดตั้งคณะวิชาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน คือ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดดำเนินการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป

องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดิฉัน เป็นประธานคณะกรรมการในโครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2558 ดิฉันจึงได้ทูลเกล้าฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ครบทุกสาขาหลักในวิชาชีพการพยาบาลเป็นกรรมการ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 ดิฉันและคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ นับตั้งแต่นั้นจนสำเร็จและได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ปีการศึกษา 2560 สำเร็จตามพระราชประสงค์

การเรียนการสอนที่สำคัญ

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจัดในชั้นเรียน มีการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพ มีการศึกษาภาคปฏิบัติครอบคลุมทั้ง การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงโดยฝึกกับสถานการณ์จำลองจนมีความชำนาญ แล้วจึงเริ่มการศึกษาภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล และการปฏิบัติในชุมชน โดยการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเรามีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เป็นผู้สอน กำกับ ประเมินผล แนะนำ ให้นักศึกษามีความมั่นใจและสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนในการจัดการเรียนการสอนแบบ Inter Professional Education โดยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 คณะได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นสำนักงานในกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการทำวิจัยเรื่อง “บ้านหลักสี่” ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง ซึ่งเป็นโครงการชุดต่อเนื่อง 3 ปี ในโครงการนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชนเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นศูนย์ที่บริหารจัดการโดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้บริการด้านการตรวจรักษา ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ดูแลต่อเนื่อง โดยจะเป็นแหล่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เพื่อร่วมกันให้การดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี สำหรับประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังก็จะร่วมกันดูแลเพื่อควบคุมอาการของโรคไม่ให้รุนแรงหรือลุกลามไปเป็นโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ

สารจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์