คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๕