ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม

“Make A Change” ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ร่วมสร้างนวัตกรรม ปลุกพลังบวก เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs และเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และผลักดันประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อเยาวชน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโอกาสของการประกอบอาชีพในอนาคต กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย บุคลากรของสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.moralhackathon.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน : นายโกวินดา งามสมกลิ่น 081-305-5259 หรือ นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์ 089-811-2911
เว็บไซต์ : www.moralhackathon.com
Facebook : www.facebook.com/Moral.Innovation
Line : @moralhackathon