ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรับสมัครผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+