ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

ผศ.พญ.พรรณีจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาได้เดินทางไปศึกษาวิจัยต่อด้าน T- cell lymphoma ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell) สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี ก่อนกลับมาทำงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดของรพ.จุฬาภรณ์ และปฏิบัติงานการสอนและการวิจัยให้กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผศ.พญ.พรรณีรับผิดชอบเป็นประธานชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้มีการผสมผสานวิชาคลินิกเข้ากับพรีคลินิกตั้งแต่ชั้นปีแรกๆ จึงออกแบบให้มีอาจารย์แพทย์ทางคลินิกลงมาร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีต้นๆ..

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+