ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
และได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Integrative Physiology ณ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+