11 กันยายน 2562 : คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ CRA Hematology Day : Tips and Treats in Common Hematologic Disease

11 กันยายน 2562 :   คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ CRA Hematology Day : Tips and Treats in Common Hematologic Disease
11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ CRA Hematology Day : Tips and Treats in Common Hematologic Disease
โดยคณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมอบหมายให้อาจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ เเละกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศแก่แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขตามสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมความรู้ที่ทันสมัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+