7 กันยายน 2562 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

7 กันยายน 2562 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

7 กันยายน 2562 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทำการจัดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) โซน B โดยมีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 65 คนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+