30 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

30 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ กรรมการ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รายงานผลการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านมา

การตรวจประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2560) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา การตรวจเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพมากขึ้นShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+