ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 โดยดูรายละเอียด และสามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์วารสารฯ ได้ที่ >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcra

บทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Blind Review อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน และบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์วารสารฯ ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) และค้นหาได้ผ่านฐานข้อมูล Google Scholar

สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โทร 0 2105 4669 ต่อ 8146, 8148

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+