29-30 สิงหาคม 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2562

29-30 สิงหาคม 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งบุคลากร ได้แก่
1.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2.ดร.จาตุรนต์ ขวัญทองดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
3.ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้าร่วมสังเกตการณ์
“การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2562 ” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ ประชุมกลุ่มย่อย การจัดนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และงานเลี้ยงต้อนรับที่อบอุ่นด้วยการแสดงของวงโปงลางสินไซมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+