16 สิงหาคม 2562 : เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

16 สิงหาคม 2562 : เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.57 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารราชวิทยาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสนี้มีนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทจำนวนทั้งหมด 425 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 78 คน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 62 คน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 94 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 26 คน และนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ (HEALTH AMBASSADOR) จำนวน 165 คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีพุทธศักราช 2560 สืบสานตามรอยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ภายใต้หลักปรัชญา“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผสมผสานงานวิจัยอยู่ในการศึกษาวิชาการต่าง ๆ และมีการเรียนการสอนทางคลินิกในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสถานการณ์จริง ตลอดจนมีจิตอาสา มุ่งมั่นที่จะบริการประชาชนด้วยความเมตตา และเอาใจใส่ปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตหัวใจไทย ปัญญาสากลที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+