8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิด “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ

8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิด "การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ

8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิด “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างสถาบันที่ร่วมจัดการประชุม และจากสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ในโอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น จากศูนย์วิจัยมะเร็ง เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่วิทยากรชาวต่างประเทศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของทั้งสี่สถาบัน และผู้สนับสนุนหลักของการประชุมครั้งนี้ รวมจำนวน 17 ราย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระประวัติ และพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีสุขภาพอนามัยที่ดี และได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล และมะเร็งวิทยาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งให้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น โดยทรงได้รับรางวัลในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์มากมายในระดับทั่วโลก อันประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ และพระปณิธานอันแน่วแน่เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง การจัดประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านยีนต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมทั้งแนวทางการรักษาต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย รวมทั้งการรักษาแบบมุ่งเป้า เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยาที่ใช้ในการต้านโรคมะเร็ง การรักษาด้วยการผ่าตัดที่ทันสมัยโดยการใช้หุ่นยนต์มาใช้เพื่อช่วยในการผ่าตัดและการใช้รังสีรักษาผู้ป่วยให้ผลข้างเคียงน้อยที่สุดกับผู้ป่วยแต่มีประสิทธิภาพที่สูงในการรักษาโรคมะเร็ง

นอกจากนี้การประชุมยังจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในระดับสากลรวมทั้งความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านการรักษาผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในกลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็งอันนำไปสู่การต่อสู้เพื่อต่อต้านโรคมะเร็ง


>Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+