24 กรกฏาคม 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง

24 กรกฏาคม 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง

24 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (รหัส 0131)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ศัลยศาสตร์ทั่วไป (รหัส 2151)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (รหัส 2177)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชิสา คุณาวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (รหัส 2177)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ อาจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ นางพนิดา ฟังธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+