11 มิถุนายน 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

11 มิถุนายน 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (รหัส 2177) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย
 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+