อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

อ.แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์ ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทนักศึกษา จากผลงานเรื่อง Error Detection Sensitivity Test Using Complex
Errors on Three Patient-specific VMAT QA Systems

และ

อ. ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ ได้รางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงานเรื่อง CTScanTool, a
semi-automated organ segmentation tool for radiotherapy treatment planning

จากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+