คณะผู้บริหาร แพทย์และนักวิจัย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล

คณะผู้บริหาร แพทย์และนักวิจัย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล

8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องทรงงานส่วนพระองค์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ากราบทูลเชิญทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และถวายฉลองพระองค์ครุย สังวาลและพระธำมรงค์ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันที่โปรดให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสนี้ คณะแพทย์และนักวิจัย รวม 4 คน เฝ้าถวายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม, แท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำ, ออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ และเตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่ปรับความยาวได้ ในการนี้ มีพระดำรัสให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+