วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรักษา รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยสทน.จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้ายฟิสิกส์การแพทย์ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต

การลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+