ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+