ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับผู้เรียนในหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการสรา้งภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+