ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+