ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักศึกษา จึงให้หยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2563 และจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 เมษายน 2563

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+