ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเซลล์วิทยา) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

นักวิทยาศาสตร์ สังกัด งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

แบบฟอร์มการสมัคร

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+