คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดPDF

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Clearing House รอบที่ 3/2 (การรับตรงร่วมกัน) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

กำหนดการสัมภาษณ์ คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) (ฉบับปรับปรุง)

Download PDF / ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561

Download PDF / ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

Download PDF / ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ)

ดาวน์โหลด PDF