คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

เนื่องด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 ในรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศแนบ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 เวปไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ PCCMS Online Admission System หมายเหตุ ผู้สมัครในรอบที่ 1 และ 2 ให้ยึดประกาศที่เกียวข้อง ผลการสอบ และกำหนดการต่างๆ ของรอบที่ 1 และ 2 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอรโทรศัพท์ 02-576-6640 และ 02-576-663

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ในระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 แล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดแนบ ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 กรอกข้อมูลล่วงหน้า

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทบ 001) และ ข้อมูลลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาที่ 1/2560 (ทบ 002) ได้ใน เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนฯ  โดยให้กรอกข้อมูลใน ทบ 001 ก่อน และนำ Token มาใช้ในการกรอก ทบ 002 พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารทั้งสองฉบับอย่างละ 1 ชุด ลงลายมือชื่อกำกับ และเตรียมรูปถ่าย มาเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2560 นี้ โดยสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6633

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้พิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายดังประกาศแนบ ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไว้ดังประกาศแนบ ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560

ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

ตามที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ทำการคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังมีรายนามตามประกาศแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560