คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา 2561 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณีไม่มีหลักฐานแสดงรายได้)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ข้อมูลสุขภาพ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

กำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) กำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)   กำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) กำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กำหนดเลขรหัสนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)