คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสตร HSD

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และชั้นปีที่ 2 (รหัส 62)

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) และชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)

รายละเอียด

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคการศึกษา 1/2563

รายละเอียด  

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (รอบที่ 3-5) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

รายละเอียด

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง / อัลตราซาวด์ (Ultrasound : US) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด