คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติในวันที่เข้าการรับการตรวจร่างกาย ข้อปฏิบัติในวันทีเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา 2561 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณีไม่มีหลักฐานแสดงรายได้)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ข้อมูลสุขภาพ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF