วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่องรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio)

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  (TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ รับด้วย Portfolio)

รายละเอียด  

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ภาคการเรียนที่ 2/2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และรับสมัครนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระดับปริญญาตรี ประเภทผลการเรียนดีเด่น และประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายละเอียด