ความภาคภูมิใจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ  เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน สำหรับความร่วมมือตามข้อตกลงมี 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมไทย 2. การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการอบรม การผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 3. การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การวิจัยคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชและสมุนไพร เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมสอน เพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต และสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และสนับสนุนสถานที่เพื่อการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอสมุด และสนามกีฬา ณ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดย ณ ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ ๓ ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยมีหลักสูตรน้องใหม่เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีอีก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และระดับปริญญาโท

6 ธันวาคม2561 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และพระราชทานพระโอวาท

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑: ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, หลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒, ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ, รายงานงบการเงินและภาพรวมสถิติของผู้มารับบริการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัย, การเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์, โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติคลองห้า, โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ, ระบบคมนาคมเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนโครงการในจังหวัดต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน, โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง, หอศิลป์พิมานทิพย์, โครงการก่อสร้างอาคารผลิตเวชภัณฑ์ในพระดำริ เป็นต้น จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ แพทย์ พยาบาล ผู้ปฎิบัติงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา โดยมีพระดำรัสถึงหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นผู้มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๙ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาวะของประชาชนชาวไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง สู่โรงพยาบาลส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง โดยพระราชทานนามว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง ทรงตั้งพระทัยอุทิศถวาย เป็นพระราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายราชสดุดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์แห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียงที่ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข และให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนพอเพียง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่จะรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารบนพื้นที่ทั้งหมด ๒๔ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า, นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์, และนายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวดมี 3 ผลงานซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ทั้ง 3 ผลงาน และ Special Prize 1 ผลงาน ดังนี้ 1. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางในการผ่าตัดข้อศอกและท่อนแขนส่วนบน New Position Setting Tools for Elbow and Distal Arm Surgery โดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize และ Special Prize 2. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์พยุงคอและศีรษะแบบปรับได้ Customized Sternal – Occipital – Mandibular immobilization (SOMI) Brace โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เมืองเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และด้านการวิจัยทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการดำเนินงานของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เมืองเกนต์ โดยทรงมีพระปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการพัฒนาเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์แนวใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป มหาวิทยาลัยเกนต์ (Ghent University) ตั้งอยู่ที่เมืองเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2360 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประมาณ 230 หลักสูตร ใน 11 คณะ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัย โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 69 จาก 500 อันดับทั่วโลก คณะที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ คณะสัตวแพทย์ ซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ.2476  เป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งแรกในราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 จาก Academic Ranking of World University ในปี พ.ศ.2560-2561 โดยได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาสัตวแพทย์แบบ 6 ปี ได้ 2 ปริญญา ได้แก่ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Signatory Ceremony Between Chulabhorn Royal Academy and University of Newcastle

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ Professor Richard Middleton, University of Newcastle, Australia ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ University of Newcastle, Australia ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว  จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนาย Li Xiao kun ประธานมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว (Wenzhou Medical University) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวในมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์ และการวิจัยด้านพัฒนายาต่างๆในประเทศจีน โดยมีกรอบแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งฝึกงานในอนาคต พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เพื่อเจรจาความร่วมมือการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งได้เข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกและแผนจีนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อนำเอาวิทยาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนพระองค์ไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2561 จำนวน 167 คน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายกรวยดอกไม้และธูปเทียนแพ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและรับตรงร่วม โดยมีส่วนหนึ่งเป็นโควตาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และนักศึกษาบางส่วนยังได้รับทุนตามโครงการ “ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้แทนราษฎร และผู้แทนนักเรียน จำนวน 22 คน เฝ้ารับพระราชทาน ถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย ยาพระราชทาน และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าถุง ,ผ้าขาวม้า, ผ้าขนหนู แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ข้าวสวยพร้อมทาน 10 กระป๋อง,อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด บริเวณพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลังคาเรือน บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลังคาเรือน มีราษฎรเสียชีวิต 8 คน ในเบื้องต้น ทางจังหวัดน่าน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อพยพราษฎรผู้ประสบภัย ออกจากบ้านห้วยขาบ จำนวน 253 คน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจากโรงเรียนบ้านสว้า แล้วย้ายไปยังวัดสว้า และศูนย์พัฒนายั่งยืน 1 ตำบลดงพญา พร้อมกันนี้ทางจังหวัดน่าน เตรียมก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว