ความภาคภูมิใจ

17 มิถุนายน 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

17 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจ ลอนดอน UCL สหราชอาณาจักร ในการนี้ ศาสตราจารย์สตีเฟ่น เด-วี้ซ์ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ ไอบีเอสซี (iBSc) กล่าวว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อมาศึกษาต่อที่ UCL สหราชอาณาจักร และปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย UCL จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ ไอ-บี-เอส-ซี (iBSc) จากมหาวิทยาลัย UCL และเมื่อนักศึกษากลับไปศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกจบครบ 3 ปีที่ประเทศไทยและสอบผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยหลักสูตรใหม่นี้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอธนโชติ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอธนโชติ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล Poster of Distinction และ Travel Grant ในงานประชุมระดับนานาชาติ International Digestive Disease Forum (IDDF) 2019 ที่ฮ่องกง

11 มิถุนายน 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (รหัส 2177) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย  

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ Jeff - หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติอีกท่านหนึ่ง Jeff – หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย (People’s Choice Higher Degree Thesis Competition) ที่ Monash University, Australia

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร และได้นำเสนอ poster ในงาน PGR student symposium ที่ University of Dundee, UK ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะ Congratulations !

29 เมษายน 2562 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

29 เมษายน 2562 – รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยคุณวิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ , สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือกับทั้ง 3 สถาบัน สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอนและคาร์บอน ในด้านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และประโยชน์อื่นๆ จากเครื่องเร่งอนุภาค การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณะสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับทั้ง 3 สถาบันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร และ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล  ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (รหัส 370104) และ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย    

25 มีนาคม 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาอันดับหนึ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การวิจัย รวทั้งการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง ศศิกาญจน์ จำจด ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นท่านแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง ศศิกาญจน์ จำจด ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นท่านแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย

แถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat”

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562: แถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat” ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการรวบรวมประเด็นเพื่อเสนอแนวทางเชิงนโยบายและการให้ความรู้แก่ประชาชน ภายใต้แนวความคิดหลักของการประชุม คือ “New Frontiers in Cancer Combat”โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม