ความภาคภูมิใจ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เพื่อเป็นการขยายการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชนในหัวข้อ “มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาได้” โดยแพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก และ ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับโรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในคนไทย โดยพบในเพศชายเป็นลำดับที่ 4 และในเพศหญิงเป็นลำดับที่ 7 โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากให้ได้รับการตรวจประเมินด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือ การวิเคราะห์แอลโอเอช ในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย คือ มีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออก หรือแผ่นฝ้าสีแดง มีก้อนภายในช่องปากบริเวณขอบลิ้น ใต้ลิ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560 ณ อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทรงยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย จึงทรงก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระกรุณาเสด็จยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและรับตรงร่วมโดยมีส่วนหนึ่งเป็นโควตาโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้สอย และค่าหอพักบางส่วนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษารุ่นที่ 1 จะได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการผสมผสานความรู้ที่ได้เข้ากับงานวิจัยในโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่ศึกษาทั้งการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิกการวิจัยในชุมชน หรือการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยังมีหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์กับกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ในการสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตบุคลากรร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างอาคารส่วนต่อขยายขนาด 30 เตียง เพื่อขยายการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมเต้านม พร้อมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป โดยจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ    

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“….อยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งของคนชั้นกลางจนถึงคนที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่มะเร็งเพียงอย่างดียวแล้ว อีกสาเหตุที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้อยากให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง…” พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด 400 เตียง ให้การตรวจวิจัยและรักษาด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิจัยองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ และการวิจัยสร้างองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย และระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและประเทศต่อไป  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และตรวจรักษาโรคทั่วไป บนถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งจากในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นศูนย์ชำนาญการด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมการให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) การตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกันดูแล  

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ

ด้วยพระบารมีใน ศาสตราจารย์ ดร. พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จเยือนสถาบันทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก จึงทำให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีโอกาสสร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการรักษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การลงนามความร่วมมือกับ University College London : UCL สหราชอาณาจักร Erasmus University และ VU Medical Center ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและวิชาการ ความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและหลักสูตรการเรียนการสอนต้างๆ ของหน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์