ความภาคภูมิใจ

Signatory Ceremony Between Chulabhorn Royal Academy and University of Newcastle

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ Professor Richard Middleton, University of Newcastle, Australia ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ University of Newcastle, Australia ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว  จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนาย Li Xiao kun ประธานมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว (Wenzhou Medical University) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวในมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์ และการวิจัยด้านพัฒนายาต่างๆในประเทศจีน โดยมีกรอบแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งฝึกงานในอนาคต พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เพื่อเจรจาความร่วมมือการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งได้เข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกและแผนจีนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อนำเอาวิทยาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนพระองค์ไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2561 จำนวน 167 คน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายกรวยดอกไม้และธูปเทียนแพ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและรับตรงร่วม โดยมีส่วนหนึ่งเป็นโควตาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และนักศึกษาบางส่วนยังได้รับทุนตามโครงการ “ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้แทนราษฎร และผู้แทนนักเรียน จำนวน 22 คน เฝ้ารับพระราชทาน ถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย ยาพระราชทาน และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าถุง ,ผ้าขาวม้า, ผ้าขนหนู แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ข้าวสวยพร้อมทาน 10 กระป๋อง,อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด บริเวณพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลังคาเรือน บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลังคาเรือน มีราษฎรเสียชีวิต 8 คน ในเบื้องต้น ทางจังหวัดน่าน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อพยพราษฎรผู้ประสบภัย ออกจากบ้านห้วยขาบ จำนวน 253 คน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจากโรงเรียนบ้านสว้า แล้วย้ายไปยังวัดสว้า และศูนย์พัฒนายั่งยืน 1 ตำบลดงพญา พร้อมกันนี้ทางจังหวัดน่าน เตรียมก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว

ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร การนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นเสด็จเข้า สู่ พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 / ทรงศีล   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์  ซึ่งโปรดให้จัดสร้างขึ้น โดยถอดแบบจากพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุทธลักษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยศิลปะขอมเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ความสูงสูง 1 เมตร 97 เซนติเมตร ตามคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อช่วยโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ … … … … … … … … … … … …

คณะผู้บริหาร แพทย์และนักวิจัย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล

8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องทรงงานส่วนพระองค์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ากราบทูลเชิญทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และถวายฉลองพระองค์ครุย สังวาลและพระธำมรงค์ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันที่โปรดให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสนี้ คณะแพทย์และนักวิจัย รวม 4 คน เฝ้าถวายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม, แท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำ, ออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ และเตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่ปรับความยาวได้ ในการนี้ มีพระดำรัสให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป … … … … … … … … … … … … … … … …

พิธีลงพระนามและลงนาม MOU ระหว่าง วว.รจภ.กับ ม.สงขลานครินทร์

8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จะเน้นความร่วมมือด้านการฝึกหัดและแลกเปลี่ยนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำงานด้านวิจัย การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และถวายหนังสือ “มิ่งขวัญ..นิรันดร จุฬาภรณ์ฯ อัครราชกุมารี” ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 … … … … … … … … … … … … … … … …

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนวัตกรรมการแพทย์ - งานวิจัย  คว้ารางวัล Special Awards  เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ นครเจนีวา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะแพทย์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน  “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเป็นที่น่ายินดีที่คณะแพทย์และนักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถคว้า 3 รางวัลจากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม โดย พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ, แท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำ โดย นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย และ  ออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ โดย ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว สำหรับการประกวด 46th International Exhibition of Inventions Geneva มีนักประดิษฐ์และวิจัยนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และนอกจากรางวัล Special Awards ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับในครั้งนี้ ยังมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลพิเศษ (Special Awards)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรักษา รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยสทน.จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้ายฟิสิกส์การแพทย์ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต การลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 เวลา 0900 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ณ ห้องรับรองในห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กร.ทหาร