ความภาคภูมิใจ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปเทนของโลก ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาของการพัฒนาหลักสูตร และได้เข้าร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันระดมสมองจากทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก โดยเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณลักษณะของแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอย่างไร The CRA Doctor: “A socially responsible and highly competent patient-centered clinician who is capable of creating research and innovation for the betterment of

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ผศ.พญ.พรรณีจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาได้เดินทางไปศึกษาวิจัยต่อด้าน T- cell lymphoma ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell) สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี ก่อนกลับมาทำงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดของรพ.จุฬาภรณ์ และปฏิบัติงานการสอนและการวิจัยให้กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผศ.พญ.พรรณีรับผิดชอบเป็นประธานชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้มีการผสมผสานวิชาคลินิกเข้ากับพรีคลินิกตั้งแต่ชั้นปีแรกๆ จึงออกแบบให้มีอาจารย์แพทย์ทางคลินิกลงมาร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีต้นๆ..

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Integrative Physiology ณ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร

12 กันยายน 2562  : นวัตกรรม Double Dot QA (ดับเบิ้ลดอทคิวเอ) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำมุมการฉายรังสีรอบตัวผู้ป่วยมะเร็งของเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษา

Double Dot QA จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โชว์ผลงาน อุปกรณ์ตรวจสอบมุมการฉายรังสีรักษามะเร็ง พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019) เพื่อเผยแพร่ความรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีรังสีรักษาทางการแพทย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ คอร์สฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษา การจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน งานนี้เป็นครั้งแรกที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีชื่อว่า “Double Dot QA” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวแรกที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากโจทย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องเร่งอนุภาคหรือเครื่องฉายรังสี ที่ปล่อยพลังงานรังสีความเข้มสูงมาทำลายเซลล์มะเร็งจากภายนอก ในปัจจุบันเทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่นั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงตาม นวัตกรรม Double Dot QA เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แนวคิดการประมวลผลภาพแทนการติดเซนเซอร์ที่หัวฉายรังสี ทำให้การวิเคราะห์มุมการฉายรังสีมีความแม่นยำและละเอียดมากขึ้น อีกทั้งตอบโจทย์การใช้งานของนักฟิสิกส์การแพทย์ในการประกันคุณภาพเครื่องเร่งอนุภาค โดยเฉพาะการตรวจสอบความแม่นยำของมุมการฉายรังสีในเทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด กล่าวว่า “นวัตกรรม Double Dot QA (ดับเบิ้ลดอทคิวเอ) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำมุมการฉายรังสีรอบตัวผู้ป่วยมะเร็งของเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษา โดยในการฉายรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งนั้น ความแม่นยำของมุมการฉายนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และนักฟิสิกส์การแพทย์ได้ทำการประกันคุณภาพมุมอย่างต่อเนื่อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตร

เตรียมพบกับ+++ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือกับ UCL (University College London) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พร้อมด้วยโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก และมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร ร่วมเป็นแหล่งฝึกงาน สร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศและรู้จักคิดค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ทั้งวิธีการเรียนการสอน การประเมิน การติดตามผล ด้วยมาตรฐานการศึกษาใหม่ตามมาตรฐานสากล ด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นของไทย เตรียมพร้อมแพทย์สำหรับอนาคต Digital Health โดยบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษา 7 ปี จะได้รับ 2 ปริญญา คือ iBSc จาก UCL และ MD จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมี “หัวใจไทย ปัญญาสากล” โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน

29 สิงหาคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาจุฬาภรณ์ อัญเชิญลายพระหัตถ์ขอบใจไปยังคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยในวันนี้ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล ได้อัญเชิญลายพระหัตถ์ไปยัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

25 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

25 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล, อาจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน, อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน พร้อมด้วยบุคลากรจากงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสำหรับการออกหน่วยแพทย์พอ.สว. เพื่อได้สัมผัสกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป

16 สิงหาคม 2562 : เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.57 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารราชวิทยาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสนี้มีนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทจำนวนทั้งหมด 425 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 78 คน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 62 คน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 94 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 26 คน และนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ (HEALTH AMBASSADOR) จำนวน 165 คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีพุทธศักราช 2560

15 สิงหาคม 2562 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา

15 สิงหาคม 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุนและบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันพัฒนาสร้างหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ตลอดจนถึงประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิด "การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ

8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิด “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างสถาบันที่ร่วมจัดการประชุม และจากสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในโอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น จากศูนย์วิจัยมะเร็ง เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่วิทยากรชาวต่างประเทศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของทั้งสี่สถาบัน และผู้สนับสนุนหลักของการประชุมครั้งนี้ รวมจำนวน 17 ราย นอกจากนี้