ความภาคภูมิใจ

2 มีนาคม 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขมุ่งเพิ่มศักยภาพการบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ 31 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 2 มีนาคม 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและประชาชน จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างคนเพื่อสร้างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ขาดแคลน สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยด้วยผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร หนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560

13 มกราคม 2563 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางเรือ”

13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 ถึง 10.15 น: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำทีมคณะนักวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางเรือ” แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน รายนามผู้แถลงข่าวประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการวิจัย 3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้จัดการโครงการวิจัย 4.อาจารย์มัตติกา ใจจันทร์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย 5.ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 6.นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอ ไอ เอส คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6 มกราคม 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 มกราคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบพื้นที่ราชพัสดุในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนกิจกรรมปศุสัตว์ นิทรรศการ การถ่ายทอดความรู้ และตลาดกลางสู่เกษตรกรและประชาชน เพื่อรวมกันพัฒนาบุคลากรด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์ ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และการบริหารจัดการที่จะก่อประโยชน์ต่องานด้านสุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป สำหรับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ รวมถึงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้มีการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

18 ธันวาคม 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์ยุค 4.0

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์ยุค 4.0 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยศาตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Digital Revolution and Transformation of Healthcare”และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อยอดพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมการประชุม จัดขึ้นในหัวข้อ “Digital Revolution and Transformation of Healthcare”ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อยอดพัฒนา และสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ Digital Transformation การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในทางการแพทย์ รวมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลอย่าง Data Privacy และ Cyber Security กับการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ในการเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของการทำงานมนุษย์ และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจำกัดและสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ด้านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์

30 พฤศจิกายน 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF2019)

30 พฤศจิกายน 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พญ.รินทรา หวังวิศวาวิทย์ ได้รับเหรียญทอง และ Special Prize นวัตกรรม “Nyne- Cataract Detection and Grading System using Image Processing and Deep Learning”และ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ได้รับเหรียญเงิน นวัตกรรม “Organic Cabbage Cooling Gel Patch Natural Remedy for Arthritis Pain Relief” ในงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี      

5 พฤศจิกายน 2562 : ขอแสดงความยินดีกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับผลการประเมิน ”คุณธรรมความโปร่งใส” สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับ A (87.05 คะแนน)

ขอแสดงความยินดีกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับผลการประเมิน”คุณธรรมความโปร่งใส” สถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับ A (87.05 คะแนน) ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ขอเข้ารับการประเมินในเกณฑ์ดังกล่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายละเอียดเพิ่มเติม >> เปิดผลคะแนน ‘คุณธรรมความโปร่งใส’สถาบันอุดมศึกษา https://www.isranews.org/isranews-scoop/82124-ita.html www.cra.ac.th www.pccms.ac.th

26 ตุลาคม 2562 : ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สาขาความเชี่ยวชาญโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่สร้างผลงานผลิตภัณฑ์แผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวด

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สาขาความเชี่ยวชาญโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่สร้างผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมจากธรรมชาติผสมผสานความเย็นและใบกะหล่ำปลีสู่การบรรเทาปวดแบบออร์กานิก ผลิตภัณฑ์แผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวด ได้สำเร็จอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ได้พัฒนานวัตกรรมตัวแรกคือ “นวัตกรรมแท่นจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกอย่างง่าย” และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาแล้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8:00 – 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สาขาความเชี่ยวชาญโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวด และการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นครั้งแรก ในงาน “ข้อดี..สูงวัยเป็นสุข” Happy Elderly Life โครงการเสาร์สุขภาพดี คุยเรื่องโรคกับหมอจุฬาภรณ์ ผลิตภัณฑ์แผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวดนึ้ เลือกใช้วัตถุดิบกะหล่ำปลีที่คัดสรรจากฟาร์มออร์กานิก จังหวัดเชียงราย โดยที่ส่วนหนึ่งนำมาเข้าผ่านกระบวนการอบแห้งจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และอีกส่วนหนึ่งส่งผ่านกระบวนการสกัดสาร Anthocyanins และ สาร Phytoestrogens ที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดและอักเสบผ่านการผสมผสานเพิ่มความชุ่มชื่นจากเจลว่านหางจระเข้ และกลิ่นมิ้นต์เพิ่มระดับความหอมสดชื่นระหว่างการใช้งาน นับว่าได้ครบทุกองค์ประกอบมาใส่ในตัวผลิตภัณฑ์แผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลี ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน และผู้ร่วมทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์จำนวนมากกว่า 120 คน

15 ตุลาคม 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ท่าน

15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (รหัส 370101) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (รหัส 370105) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฏ์ สิริพงษ์สกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176) อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโลหิตวิทยา (รหัส 2137) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (รหัส 2171) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (รหัส 2131)

ขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ - ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

ขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านใหม่ล่าสุดอีก 1 ท่านของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ – ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร อ.ณัฐวุฒิจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รุ่น 108) ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางอีก 3 สาขา คือ วุฒิบัตรด้านสูตินรีเวชวิทยา วุฒิบัตรด้านมะเร็งวิทยานรีเวช และประกาศนียบัตรด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และต่อมาเดินทางไปฝึกอบรมดูงานด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชที่โรงพยาบาล Chang Gung Memorial Hospital กรุงไทเป ไต้หวัน และที่สถาบัน Kurashiki Medical Center เมืองคุราชิกิ ประเทศญี่ปุ่น อ.ณัฐวุฒิ เป็นสูตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในฐานะหัวหน้างานศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ประจำปี 2554 เรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ และโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดน่าน ปัจจุบัน อ.ณัฐวุฒิ เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคมของคณะฯ ช่วยดูแลงานจัดอบรม/ประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการจัดเสวนาองค์ความรู้ด้านวิจัยกับชุมชน นอกจากนี้ อ.ณัฐวุฒิยังรับผิดชอบเป็นประธานชั้นปีที่ 6 กำกับดูแลประสานงานทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 6 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ - ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่อีกท่านหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ – ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล อ.ธีรภัทรจบแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางอีก 2 สาขา คืออายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเดินทางไปฝึกอบรมระยะสั้นๆที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน อ.ธีรภัทรเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษาของคณะฯ เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ 2563) เป็นประธานดูแลรายวิชาทั้งหมดของชั้นปีที่ 5 รวมทั้งเป็นหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์