ความภาคภูมิใจ

5 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (รหัส 370104) และ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย    

25 มีนาคม 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาอันดับหนึ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การวิจัย รวทั้งการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง ศศิกาญจน์ จำจด ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นท่านแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง ศศิกาญจน์ จำจด ที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นท่านแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย

แถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat”

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562: แถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat” ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการรวบรวมประเด็นเพื่อเสนอแนวทางเชิงนโยบายและการให้ความรู้แก่ประชาชน ภายใต้แนวความคิดหลักของการประชุม คือ “New Frontiers in Cancer Combat”โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

อ.แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์ ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทนักศึกษา จากผลงานเรื่อง Error Detection Sensitivity Test Using Complex Errors on Three Patient-specific VMAT QA Systems และ อ. ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ ได้รางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงานเรื่อง CTScanTool, a semi-automated organ segmentation tool for radiotherapy treatment planning จากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับ โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

9 มกราคม 2562 : พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับ โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ ประธานชมรมจิตอาสาประชารัฐอำเภอพนมไพร นายทองแดง แสนศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมไพร นางสมพิศ หันชัยยุงวา ประธาน อสม.ตำบลพนมไพร นายวิชัย พลสะทอน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมไพร และนางบังอร สิมสีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นสักขีพยานบนเวที และมีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และบุคลากร รพ.พนมไพร ร่วมในพิธี และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ  เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน สำหรับความร่วมมือตามข้อตกลงมี 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมไทย 2. การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการอบรม การผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 3. การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การวิจัยคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชและสมุนไพร เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมสอน เพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต และสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และสนับสนุนสถานที่เพื่อการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอสมุด และสนามกีฬา ณ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดย ณ ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ ๓ ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยมีหลักสูตรน้องใหม่เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีอีก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และระดับปริญญาโท

6 ธันวาคม2561 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และพระราชทานพระโอวาท

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑: ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, หลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒, ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ, รายงานงบการเงินและภาพรวมสถิติของผู้มารับบริการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัย, การเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์, โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติคลองห้า, โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ, ระบบคมนาคมเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนโครงการในจังหวัดต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน, โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง, หอศิลป์พิมานทิพย์, โครงการก่อสร้างอาคารผลิตเวชภัณฑ์ในพระดำริ เป็นต้น จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ แพทย์ พยาบาล ผู้ปฎิบัติงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา โดยมีพระดำรัสถึงหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นผู้มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๙ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาวะของประชาชนชาวไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง สู่โรงพยาบาลส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง โดยพระราชทานนามว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง ทรงตั้งพระทัยอุทิศถวาย เป็นพระราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายราชสดุดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์แห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียงที่ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข และให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนพอเพียง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่จะรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารบนพื้นที่ทั้งหมด ๒๔ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๔