ความภาคภูมิใจ

แถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat”

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562: แถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat” ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการรวบรวมประเด็นเพื่อเสนอแนวทางเชิงนโยบายและการให้ความรู้แก่ประชาชน ภายใต้แนวความคิดหลักของการประชุม คือ “New Frontiers in Cancer Combat”โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

อ.แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์ ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทนักศึกษา จากผลงานเรื่อง Error Detection Sensitivity Test Using Complex Errors on Three Patient-specific VMAT QA Systems และ อ. ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ ได้รางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงานเรื่อง CTScanTool, a semi-automated organ segmentation tool for radiotherapy treatment planning จากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับ โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

9 มกราคม 2562 : พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับ โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ ประธานชมรมจิตอาสาประชารัฐอำเภอพนมไพร นายทองแดง แสนศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมไพร นางสมพิศ หันชัยยุงวา ประธาน อสม.ตำบลพนมไพร นายวิชัย พลสะทอน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมไพร และนางบังอร สิมสีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นสักขีพยานบนเวที และมีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และบุคลากร รพ.พนมไพร ร่วมในพิธี และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ  เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน สำหรับความร่วมมือตามข้อตกลงมี 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมไทย 2. การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการอบรม การผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 3. การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การวิจัยคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชและสมุนไพร เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมสอน เพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต และสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และสนับสนุนสถานที่เพื่อการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอสมุด และสนามกีฬา ณ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดย ณ ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ ๓ ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยมีหลักสูตรน้องใหม่เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีอีก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และระดับปริญญาโท

6 ธันวาคม2561 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และพระราชทานพระโอวาท

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑: ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, หลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒, ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ, รายงานงบการเงินและภาพรวมสถิติของผู้มารับบริการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัย, การเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์, โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติคลองห้า, โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ, ระบบคมนาคมเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนโครงการในจังหวัดต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน, โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง, หอศิลป์พิมานทิพย์, โครงการก่อสร้างอาคารผลิตเวชภัณฑ์ในพระดำริ เป็นต้น จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ แพทย์ พยาบาล ผู้ปฎิบัติงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา โดยมีพระดำรัสถึงหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นผู้มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๙ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาวะของประชาชนชาวไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง สู่โรงพยาบาลส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง โดยพระราชทานนามว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง ทรงตั้งพระทัยอุทิศถวาย เป็นพระราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายราชสดุดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์แห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียงที่ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข และให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนพอเพียง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่จะรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารบนพื้นที่ทั้งหมด ๒๔ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า, นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์, และนายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวดมี 3 ผลงานซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ทั้ง 3 ผลงาน และ Special Prize 1 ผลงาน ดังนี้ 1. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางในการผ่าตัดข้อศอกและท่อนแขนส่วนบน New Position Setting Tools for Elbow and Distal Arm Surgery โดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize และ Special Prize 2. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์พยุงคอและศีรษะแบบปรับได้ Customized Sternal – Occipital – Mandibular immobilization (SOMI) Brace โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เมืองเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และด้านการวิจัยทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการดำเนินงานของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เมืองเกนต์ โดยทรงมีพระปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการพัฒนาเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์แนวใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป มหาวิทยาลัยเกนต์ (Ghent University) ตั้งอยู่ที่เมืองเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2360 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประมาณ 230 หลักสูตร ใน 11 คณะ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัย โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 69 จาก 500 อันดับทั่วโลก คณะที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ คณะสัตวแพทย์ ซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ.2476  เป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งแรกในราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 จาก Academic Ranking of World University ในปี พ.ศ.2560-2561 โดยได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาสัตวแพทย์แบบ 6 ปี ได้ 2 ปริญญา ได้แก่ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Signatory Ceremony Between Chulabhorn Royal Academy and University of Newcastle

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ Professor Richard Middleton, University of Newcastle, Australia ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ University of Newcastle, Australia ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน