ความภาคภูมิใจ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรักษา รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยสทน.จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้ายฟิสิกส์การแพทย์ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต การลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 เวลา 0900 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ณ ห้องรับรองในห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กร.ทหาร      

งานแถลงข่าว“โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย” ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์การศึกษาชั้นนำ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์ทางอายุรกรรมและระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า และรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานดังกล่าวยังมีการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “รู้ทัน ป้องกัน สมองเสื่อมอัลไซเมอร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณกุลพงษ์ บุนนาค และ

พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1 ธันวาคม 2560 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ใน 3 โซนการให้บริการ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการเอ็ม อาร์ ไอ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างอาคารดังกล่าวบนพื้นที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในส่วนของอาคารผู้ป่วยทั่วไป (OPD) และผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงโรคมะเร็งแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และมีบริการในส่วนของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว เครื่องแรกที่เปิดให้บริการในประเทศไทยและในอาเซียน โดยเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การตรวจรักษาของแพทย์สามารถทำได้รวดเร็วและแม่นยำ ลดปริมาณรังสี และสามารถสร้างภาพแผนที่นำทางของหลอดเลือดหัวใจหรือDynamic Coronary Roadmap โดนไม่ต้องฉีดสีซ้ำ และยังช่วยลดปริมาณรังสีซึ่งมีความปลอดภัดต่อแพทย์และผู้ป่วยมากขึ้น ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การส่งเสริมดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ และการดูแลทุกสถานการณ์หัวใจฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

Chulabhorn Royal Academy International Conference 2017

18 ธันวาคม 2560 – ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5รอบ ภายใต้แนวคิด “INNOVATION IN CANCER RESEARCH AND CARE” การประชุมวิชาการนานาชาติจัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานปาฐกถาในหัวข้อ “Early-Life Exposure to Arsenic and its Impacts on Carcinogenesis” และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยงานประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก 31 วิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เข้าร่วมบรรยาย และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมกว่า 600 คน มีผู้นำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation 23 ชิ้นงาน และการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation 39 ชิ้นงาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะข้าราชการของจังหวัดหนองคายร่วมมอบด้วย จากนั้นเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 1.นายคำพันธ์ สมบัติยิ่ง อายุ 96 ปี ป่วยด้วยโรคต้อหิน และไม่เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ทำให้ดวงตาสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง 2.นางบ่อ สมบัติยิ่ง อายุ 76 ปี ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โอกาสนี้ได้ประสานงานให้ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำเข็มขัดช่วยพยุงมามอบให้แก่ผู้ป่วย เพื่อนำไว้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป จังหวัดหนองคาย มีสภาวะอากาศหนาวเย็น จากความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้น ที่ป่าเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มา: งานกิจการพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา            

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เพื่อเป็นการขยายการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชนในหัวข้อ “มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาได้” โดยแพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก และ ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับโรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในคนไทย โดยพบในเพศชายเป็นลำดับที่ 4 และในเพศหญิงเป็นลำดับที่ 7 โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากให้ได้รับการตรวจประเมินด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือ การวิเคราะห์แอลโอเอช ในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย คือ มีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออก หรือแผ่นฝ้าสีแดง มีก้อนภายในช่องปากบริเวณขอบลิ้น ใต้ลิ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560 ณ อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทรงยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย จึงทรงก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระกรุณาเสด็จยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและรับตรงร่วมโดยมีส่วนหนึ่งเป็นโควตาโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้สอย และค่าหอพักบางส่วนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษารุ่นที่ 1 จะได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการผสมผสานความรู้ที่ได้เข้ากับงานวิจัยในโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่ศึกษาทั้งการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิกการวิจัยในชุมชน หรือการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยังมีหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์กับกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ในการสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตบุคลากรร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างอาคารส่วนต่อขยายขนาด 30 เตียง เพื่อขยายการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมเต้านม พร้อมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป โดยจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ