ความภาคภูมิใจ

ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร การนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นเสด็จเข้า สู่ พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 / ทรงศีล   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์  ซึ่งโปรดให้จัดสร้างขึ้น โดยถอดแบบจากพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุทธลักษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยศิลปะขอมเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ความสูงสูง 1 เมตร 97 เซนติเมตร ตามคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อช่วยโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ … … … … … … … … … … … …

คณะผู้บริหาร แพทย์และนักวิจัย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล

8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องทรงงานส่วนพระองค์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ากราบทูลเชิญทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และถวายฉลองพระองค์ครุย สังวาลและพระธำมรงค์ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันที่โปรดให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสนี้ คณะแพทย์และนักวิจัย รวม 4 คน เฝ้าถวายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม, แท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำ, ออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ และเตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่ปรับความยาวได้ ในการนี้ มีพระดำรัสให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป … … … … … … … … … … … … … … … …

พิธีลงพระนามและลงนาม MOU ระหว่าง วว.รจภ.กับ ม.สงขลานครินทร์

8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จะเน้นความร่วมมือด้านการฝึกหัดและแลกเปลี่ยนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำงานด้านวิจัย การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และถวายหนังสือ “มิ่งขวัญ..นิรันดร จุฬาภรณ์ฯ อัครราชกุมารี” ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 … … … … … … … … … … … … … … … …

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรักษา รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยสทน.จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้ายฟิสิกส์การแพทย์ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต การลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 เวลา 0900 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ณ ห้องรับรองในห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กร.ทหาร      

งานแถลงข่าว“โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย” ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์การศึกษาชั้นนำ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์ทางอายุรกรรมและระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า และรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานดังกล่าวยังมีการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “รู้ทัน ป้องกัน สมองเสื่อมอัลไซเมอร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณกุลพงษ์ บุนนาค และ

พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1 ธันวาคม 2560 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ใน 3 โซนการให้บริการ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการเอ็ม อาร์ ไอ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างอาคารดังกล่าวบนพื้นที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในส่วนของอาคารผู้ป่วยทั่วไป (OPD) และผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงโรคมะเร็งแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และมีบริการในส่วนของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว เครื่องแรกที่เปิดให้บริการในประเทศไทยและในอาเซียน โดยเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การตรวจรักษาของแพทย์สามารถทำได้รวดเร็วและแม่นยำ ลดปริมาณรังสี และสามารถสร้างภาพแผนที่นำทางของหลอดเลือดหัวใจหรือDynamic Coronary Roadmap โดนไม่ต้องฉีดสีซ้ำ และยังช่วยลดปริมาณรังสีซึ่งมีความปลอดภัดต่อแพทย์และผู้ป่วยมากขึ้น ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การส่งเสริมดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ และการดูแลทุกสถานการณ์หัวใจฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

Chulabhorn Royal Academy International Conference 2017

18 ธันวาคม 2560 – ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5รอบ ภายใต้แนวคิด “INNOVATION IN CANCER RESEARCH AND CARE” การประชุมวิชาการนานาชาติจัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานปาฐกถาในหัวข้อ “Early-Life Exposure to Arsenic and its Impacts on Carcinogenesis” และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยงานประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก 31 วิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เข้าร่วมบรรยาย และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมกว่า 600 คน มีผู้นำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation 23 ชิ้นงาน และการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation 39 ชิ้นงาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะข้าราชการของจังหวัดหนองคายร่วมมอบด้วย จากนั้นเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 1.นายคำพันธ์ สมบัติยิ่ง อายุ 96 ปี ป่วยด้วยโรคต้อหิน และไม่เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ทำให้ดวงตาสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง 2.นางบ่อ สมบัติยิ่ง อายุ 76 ปี ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โอกาสนี้ได้ประสานงานให้ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำเข็มขัดช่วยพยุงมามอบให้แก่ผู้ป่วย เพื่อนำไว้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป จังหวัดหนองคาย มีสภาวะอากาศหนาวเย็น จากความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้น ที่ป่าเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มา: งานกิจการพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา            

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เพื่อเป็นการขยายการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชนในหัวข้อ “มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาได้” โดยแพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก และ ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับโรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในคนไทย โดยพบในเพศชายเป็นลำดับที่ 4 และในเพศหญิงเป็นลำดับที่ 7 โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากให้ได้รับการตรวจประเมินด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือ การวิเคราะห์แอลโอเอช ในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย คือ มีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออก หรือแผ่นฝ้าสีแดง มีก้อนภายในช่องปากบริเวณขอบลิ้น ใต้ลิ้น